Ziek of afwezig

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een doktersbriefje verplicht.
Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaats vinden.
Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directeur.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. Ze bezorgen het ziektebriefje of medisch attest zo vlug mogelijk aan de klastitularis.