Calcupal

Na enkele jaren onze leerlingen zorgvuldig te hebben opgevolgd , merkten we dat heel wat leerlingen moeilijkheden ondervonden bij het vlot kennen van de tafels en de optellingen en aftrekkingen tot 20. Hierbij bedoelen we dat leerlingen deze basisbewerkingen niet binnen de seconde uit het langetermijnheugen konden ophalen.Zonder de vlotte automatisatie van deze rekenfeiten ondervinden de leerlingen heel wat moeilijkheden op vlak van cijferen, oppervlakteberekening, procentberekening, breuken, verhoudingen… Samen gingen we op zoek naar een oplossing. Die vonden we bij het programma Calcupal. Lees meer.

LIST! of… Lezen IS Top!

LIST staat voor ‘Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering’ of ook wel voor ‘Lezen IS Top’. Doel van dit project is om de ontwikkeling van lezers te bevorderen die lezen om te leren enerzijds en die lezen voor hun plezier anderzijds. Zo hopen wij het leesniveau van de leerlingen naar omhoog te halen alsook leerlingen meer leesplezier te geven. Wat is er immer leuker dan je verliezen in een boek ? Download hier meer info

Op uitstap

Leren door de wereld in al zijn facetten te verkennen! Het hoeft niet gezegd dat in een basisschool de verkenning van de werkelijkheid belangrijk is bij het ontdekken van onze wereld. Daarom organiseren de klassen ook allerlei uitstappen en bezoeken. Deze worden op tijd aan u gemeld. Op de website kun je hier ook af en toe verslagjes van vinden. Sommige klassen gaan ook op meerdaagse uitstap. Hier wordt u tijdig van op de hoogte gebracht. Hierbij wordt er ook op gelet dat de maximumfactuur niet overschreden wordt.

Sportkriebels

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Op school organiseren we regelmatig sportieve activiteiten. We doen ook jaarlijks mee aan SVS activiteiten: kronkeldidoe, alles met de bal, American Games,…

Ook op woensdagnamiddag krijgen de leerlingen soms de gelegenheid om extra te genieten van sportactiviteiten vb. muurklimmen, reis rond de wereld…

Relationele vorming

Mensen zijn geen eilandbewoners. Ze zijn met elkaar verbonden. Leven is per definitie “samenleven”, een geschiedenis van relaties (vriendschappen, gezin, verenigingen) of van de onmogelijkheid daartoe (vb. ruzie, afgunst, oorlog, moord). Een mens is een sociaal wezen. In relaties ontdekt hij of zij wie hij of zij is. Dat we binnen de katholieke basisschool werk maken van relationele vorming is natuurlijk niet verwonderlijk. Hoe kan het ook anders. De school is immers meer dan een ‘leergemeenschap’. Ze is in de eerste plaats een ‘leefgemeenschap’. Dit betekent dat relationele vorming niet als een apart leergebied wordt gezien. Bij relationele vorming gaat het om een belangrijk geheel van inhouden, vaardigheden, waarden en inzichten dat vraagt om een geïntegreerde aanpak via de verschillende leergebieden en het schoolleven van elke dag. Met onze school zetten we in op vijf relatievelden : gevoelens, in relatie treden met, vertrouwen, waarden en normen, zich inleven en seksuele opvoeding. Regelmatig organiseren we activiteiten die betrekking hebben op één van de vijf relatievelden.

Leerlingenraad

Ook onze leerlingen dragen een steentje bij om van onze school een aangename leef- en leeromgeving te maken.  Zowel in Ettelgem als in Oudenburg komen de klasverantwoordelijken een aantal keer per jaar samen onder leiding van een leerkracht.  Hier worden allerlei items besproken en wordt er nagedacht hoe we samen tot oplossingen (verbeteringen, veranderingen, vernieuwingen) kunnen komen.

Muzische vorming

In de school zetten we dit schooljaar heel sterk in op muzische vorming. Dit omhelst heel wat verschillende domeinen: muziek, beweging, expressie, drama, beeld, media,… Elk kind kan zich ontwikkelen op de verschillende domeinen en leert zich op die domeinen muzisch uiten. We leren hen op een speelse manier omgaan met audiovisuele taal, beeldtaal, klanktaal, lichaamstaal en woordtaal. We proberen hun verbeelding en creativiteit aan te scherpen en vorm te geven. We leren hen onbevooroordeeld kijken en luisteren naar het werk van kunstenaars en laten hen proeven van nieuwe technieken om tot kunst te komen. We proberen hen ook te leren genieten van kunst. 

Franse initiatie

Vanaf de peuterklas krijgen onze kinderen de kans om via allerlei activiteiten kennis te maken met de Franse taal. Wij doen dat op een prettige manier en door natuurlijke leersituaties te creëren. Ik denk maar aan Franse liedjes, versjes, spelletjes, verhalen, tekenfilmpjes, bewegingslessen,…

Het is zeker niet de bedoeling dat we pure leerstof aanbrengen. We willen de kinderen op een prettige manier vertrouwd maken met de Franse taal. De kinderen moeten de eerste contacten met de Franse taal als leuk ervaren. Het gaat er hem vooral om het aankweken van een houding: (durven) meedoen, plezier beleven, willen nabootsen, openstaan voor de nieuwe klank- en taalervaring,…  Met andere woorden, we beogen het ontwikkelen van een positieve attitude tegenover andere talen.  Tegelijkertijd werkt deze aanpak in het verhogen van het zelfvertrouwen van het kind en het aankweken van een positieve houding tegenover andere culturen. 

Uiteindelijk resulteert dit in het stimuleren van het verlangen om (talen) te leren. Het is niet de bedoeling om de kinderen de grammatica en woordenschat te onderwijzen.