STEM op school

Wetenschap en technologie  zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze zijn de basis van veel alledaagse zaken (smartphones, outdoor-kleding etc.) en dragen bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van veilige voeding en het verbeteren van de gezondheidszorg. We gaan er bijna vanzelfsprekend van uit dat wetenschap en technologie in de toekomst ook aanwezig zijn om onze wereld te blijven ontwikkelen. De kinderen van nu zijn de wetenschappers van de toekomst en dit betekent dat ze later als volwassene onderzoekend in de wereld moeten staan, dat wil zeggen: nieuwsgierig, kritisch, vragend en betrokken. Kinderen zijn van nature ondernemend en ontdekken voortdurend nieuwe dingen over zichzelf en de wereld om hen heen.

Met dit project willen we in onze school de kinderen stimuleren om enthousiast te worden over techniek en wetenschap.

Hierbij gaan onderzoekend en ontwerpend leren hand in hand.  We leren de kinderen een onderzoekje opzetten en onderzoeksvragen formuleren.  Daarna gaan ze over tot het  ontwerpen van hun project. Ze controleren als hun ontwerp voldoet aan de vooropgestelde eisen en kunnen na evaluatie hun eigen ontwerp verbeteren.

Door middel van wetenschap, techniek, bouwen, en wiskunde leren kinderen de wereld om zich heen te begrijpen en te ontdekken.

Computationeel denken

Als school willen we sterk inzetten op het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden. Daarbij is computationeel denken een belangrijke vaardigheid waar wij in onze school werk van maken… Naast STEM waarbij we aandacht hebben voor wetenschap (science), techniek, engeneering (ontwerpend leren) , en ( wiskunde) mathematics, zetten we in op media en computationeel denken.

Onderzoekend en ontwerpend leren gaan hierbij hand in hand.
Dat houdt in dat we kinderen onderwijzen om het vermogen te ontwikkelen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Computationeel denken stimuleert het redeneren, abstraheren en het probleemoplossend vermogen, met vertrouwen, doorzetting en in samenwerking met anderen.

In computationeel denken onderscheiden we volgende deelcompetenties:

  • Formuleren van problemen
  • Logisch organiseren en analyseren van gegevens
  • Voorstellen van data door abstractie
  • Automatiseren van oplossingen via algoritmisch denken (opeenvolging van geordende stappen)
  • Identificeren, analyseren en implementeren van mogelijke oplossingen met als doel de meest efficiënte en effectieve combinatie van stappen en middelen
  • Veralgemenen van het probleemoplossingsproces en transfereren naar andere problemen

Hierbij gaan we unplugged (zonder computer) te werk maar zetten we ook in op programmeren met computer en Lego WEdo 2.0, Dash en dot en bij de allerkleinsten met Bee-bot. Zo gaan we samen de 21ste eeuw tegemoet.

Eilandwerking

Tijdens het schooljaar 2017 – 2018 werd de ‘Eilandenwerking’ in het leven geroepen. Die kwam er voor kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben dan de aangeboden verdieping in de klas.

De kinderen uit de eilandenwerking werken er aan een specifiek project waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van initiatief en verantwoordelijkheid, het verwerken van informatie op een uitdagend niveau, het probleemoplossend denken en het leren samenwerken. De kinderen krijgen de kans om in die verschillende vaardigheden te groeien doorheen het jaar.

Een project wordt vaak gelinkt aan het interesseveld van de kinderen. Ze duurt een zestal weken. Nadien wordt het project afgerond en geëvalueerd. Die evaluatie kan op diverse manieren gebeuren: een toets, een presentatie geven aan medeleerlingen, een kijkmoment… Aan het begin van een project krijgen de kinderen heel duidelijk omschreven doelen zodat ze een correct beeld krijgen waar ze naartoe moeten werken. Die doelen richten zich enerzijds tot kennisdoelen, maar anderzijds ook op attitudes, doorzettingsvermogen, organisatie, probleemoplossend en kritisch denken. Het zijn dan ook die doelen die op het einde van het project zullen geëvalueerd worden. De evaluatie van elk project wordt zowel met de kinderen als met de ouders gecommuniceerd. Ook de evolutie die het kind doormaakt, wordt in kaart gebracht.

Een aantal projecten die ondertussen al uitgewerkt werden zijn: project landen, Lego Wedo, project monumenten van Oudenburg, project spinnen, project kledij, project Leonardo Da Vinci. Elk project valt erg in de smaak bij de kinderen. Ze werken er dan ook met heel veel enthousiasme aan.

Die werkmomenten staan enerzijds ingepland tijdens vaste samenkomstmomenten, waarbij de kinderen begeleid worden door de leerkracht. De kinderen worden op die momenten uit de klas gehaald. Anderzijds werken de kinderen verder aan hun project binnen de klaswerking. Aan de hand van pré-toetsen wordt bepaald welke oefeningen de leerlingen moeten maken tijdens de wiskundelessen. Op die manier wordt tijd gecreëerd om te werken aan hun project van de eilandenwerking.

Calcupal

Na enkele jaren onze leerlingen zorgvuldig te hebben opgevolgd , merkten we dat heel wat leerlingen moeilijkheden ondervonden bij het vlot kennen van de tafels en de optellingen en aftrekkingen tot 20. Hierbij bedoelen we dat leerlingen deze basisbewerkingen niet binnen de seconde uit het langetermijnheugen konden ophalen.Zonder de vlotte automatisatie van deze rekenfeiten ondervinden de leerlingen heel wat moeilijkheden op vlak van cijferen, oppervlakteberekening, procentberekening, breuken, verhoudingen… Samen gingen we op zoek naar een oplossing. Die vonden we bij het programma Calcupal. Lees meer.

LIST! of… Lezen IS Top!

LIST staat voor ‘Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering’ of ook wel voor ‘Lezen IS Top’. Doel van dit project is om de ontwikkeling van lezers te bevorderen die lezen om te leren enerzijds en die lezen voor hun plezier anderzijds. Zo hopen wij het leesniveau van de leerlingen naar omhoog te halen alsook leerlingen meer leesplezier te geven. Wat is er immer leuker dan je verliezen in een boek ? Download hier meer info

Op uitstap

Leren door de wereld in al zijn facetten te verkennen! Het hoeft niet gezegd dat in een basisschool de verkenning van de werkelijkheid belangrijk is bij het ontdekken van onze wereld. Daarom organiseren de klassen ook allerlei uitstappen en bezoeken. Deze worden op tijd aan u gemeld. Op de website kun je hier ook af en toe verslagjes van vinden. Sommige klassen gaan ook op meerdaagse uitstap. Hier wordt u tijdig van op de hoogte gebracht. Hierbij wordt er ook op gelet dat de maximumfactuur niet overschreden wordt.

Sportkriebels

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Op school organiseren we regelmatig sportieve activiteiten. We doen ook jaarlijks mee aan SVS activiteiten: kronkeldidoe, alles met de bal, American Games,…

Ook op woensdagnamiddag krijgen de leerlingen soms de gelegenheid om extra te genieten van sportactiviteiten vb. muurklimmen, reis rond de wereld…

Relationele vorming

Mensen zijn geen eilandbewoners. Ze zijn met elkaar verbonden. Leven is per definitie “samenleven”, een geschiedenis van relaties (vriendschappen, gezin, verenigingen) of van de onmogelijkheid daartoe (vb. ruzie, afgunst, oorlog, moord). Een mens is een sociaal wezen. In relaties ontdekt hij of zij wie hij of zij is. Dat we binnen de katholieke basisschool werk maken van relationele vorming is natuurlijk niet verwonderlijk. Hoe kan het ook anders. De school is immers meer dan een ‘leergemeenschap’. Ze is in de eerste plaats een ‘leefgemeenschap’. Dit betekent dat relationele vorming niet als een apart leergebied wordt gezien. Bij relationele vorming gaat het om een belangrijk geheel van inhouden, vaardigheden, waarden en inzichten dat vraagt om een geïntegreerde aanpak via de verschillende leergebieden en het schoolleven van elke dag. Met onze school zetten we in op vijf relatievelden : gevoelens, in relatie treden met, vertrouwen, waarden en normen, zich inleven en seksuele opvoeding. Regelmatig organiseren we activiteiten die betrekking hebben op één van de vijf relatievelden.