Visie: een school waar pit in zit

Wij willen stap na stap, dag na dag groeien naar een school met pit, een menselijke school, een school met een hart waar iedereen welkom is. Wij willen een schoolgemeenschap zijn waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen. Dan kunnen wij samen met de ouders komen tot een optimale ontwikkeling van de kinderen. Vanuit respect voor iedereen waarderen we verschillen. We benaderen de kinderen vanuit een positieve instelling en met een luisterende en bemoedigende houding. Zo groeit in het kind voldoende zelfvertrouwen om nieuwe relaties en uitdagingen aan te gaan. Op die manier willen we van onze school iets groots maken. Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze meedragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

1 De school een leerschool.

De verstandelijke vorming blijft een wezenlijk doel. Daarnaast streven we een harmonische vorming na van de hele persoonlijkheid. In onze school is er aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan alleen het verzamelen van kennis. Wat de kinderen leren moet waardevol en bruikbaar zijn in een steeds complexere wereld. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk. Doorstroming is verzekerd vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat de kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt. We leren de kinderen zelfstandig, verantwoordelijk, weerbaar, kritisch en ruimdenkend zijn. We hebben ook aandacht voor de mogelijkheden en de mening van ieder kind. De basisvakken zijn heel belangrijk maar we willen toch ook een brede kennis aanbieden in gevarieerde projecten (o.a. bos-en zeeklassen). De leerlingen leren zich uiten in een verzorgde taal, leren organiseren en plannen, leren “leren”.

2 Een school die werkt aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg.

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. We omringen de kinderen daarom met brede zorg. Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van de kinderen. We geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei. Onze brede zorg heeft twee dimensies. We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden en de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren en te differentiëren. We verbreden onze zorgen voor de kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra, … We leveren onderwijs op maat van elk kind. Door optimale zorgbreedte en differentiatie aan te bieden, krijgen alle kinderen maximale kansen op ontwikkeling. We bieden: gelijke kansen voor gelijkbegaafden; het wegwerken van eventuele achterstanden en gepast inspelen op de speciale behoeften van meerbegaafde kinderen.

3 Een school met een hart.

Onze school staat niet alleen voor wat er binnen de muren gebeurt. De kinderen krijgen de kans hun concrete ervaringswereld te verkennen via gevarieerde werkvormen en uitnodigende leermiddelen. We dragen verantwoordelijkheid voor het milieu, brengen gezonde eet- en leefgewoonten bij, hechten belang aan lichaamsbeweging, sport en spel en stimuleren de leescultuur. De leerlingen worden aangemoedigd om maatschappijkritisch en ruimdenkend te zijn, en zich weerbaar op te stellen tegen alle vormen van verslaving. Deze moeilijker te meten waarden hebben echter belang om kinderen een stuk op weg te helpen in zelfreflectie. We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.

4 Een muzische school.

De moderne media richten de schijnwerpers vooral op de prestaties van enkelen. Onze school wil aan alle kinderen kansen bieden voor een veelzijdige en harmonische ontplooiing van hun muzische mogelijkheden: het lichamelijke, het verbale, het manuele, het muzikale. Alle kinderen leren er blij en dankbaar hun leven mee beheersen. Ze mogen er ervaren hoe de mens door zijn scheppende activiteit zichzelf en de samenleving verrijken verfijnt.

5 Een school waar sociaalvoelende mensen worden gevormd.

Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenleren, wederzijdse verrijking. We leren de kinderen positief omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. De ontwikkeling van het geweten en van een rechtvaardigheids- en verantwoordelijkheidsgevoel krijgen dan ook veel aandacht; We motiveren de leerlingen tot dienstbaarheid, nederigheid, gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, wellevendheid. We hebben een hart voor minderbedeelden, voor zwakkeren en voor probleemkinderen. We hebben ook aandacht en eerbied voor de anderen, de andersdenkenden en andere culturen: goede faam en bezit, geen vandalisme, geen vervuiling veroorzaken. We leren de kinderen delen, zich iets ontzeggen om anderen te helpen, hun consumptiegedrag afremmen. We leren ze samenwerken, ook begaafde met minder begaafde kinderen. De kinderen leren zich inzetten voor de klas, de school, de parochie, de derde en/of de vierde wereld.

6 Een creatieve school waar opgevoed wordt tot zelfstandigheid.

Het kind moet op school ruimte krijgen om creatief zijn wereld te verkennen, te beleven en er vorm aan te geven. Waar het kind creatief nieuwe wegen mag verkennen en beproeven, leert het hoe waardevol zijn inspiratie en persoonlijke inbreng zijn in het omgaan met mensen, dieren en dingen. Daarom maken we werk van boeiend onderwijs dat met zijn twee voeten in de realiteit en de actualiteit staat. We bouwen lessen op waarin we kinderen proberen nieuwsgierig te maken, hen uitnodigen tot zelfstandig werken. Creativiteit en samenwerking blijven onze uitdagende opdracht. Zo kunnen kinderen groeien naar meer zelfstandig leren.

7 Een school in een technische wereld.

Onze school wil de kinderen een verantwoorde waardering voor techniek bijbrengen. Ze zal de kinderen naar hun vermogen vaardig en begrijpend leren omgaan met instrumenten en technieken.De techniek draagt immers bij om hun wereld te herscheppen tot een menselijk en waardevol leefmilieu. Ze zal de kinderen hun weg leren vinden in de huidige informatiestroom, communicatie, technologie en mediawereld en er efficiënt leren mee omgaan. We leren methoden en technieken aan om de verworven kennis gepast aan te wenden.

8 Een school waar de diepte van de mens en wereld religieus geduid en beleefd wordt.

In onze katholieke school wordt ook de christelijke dimensie vanuit het gelovig zijn van de volwassenen op een eigentijdse wijze verhelderd en in de opvoeding geïntegreerd. Waarden als naastenliefde, eerbied, hulpvaardigheid, verdraagzaamheid, (ver)trouw(en), zachtmoedigheid, bewondering en verwondering, eerlijkheid, soberheid, openheid, respect, bescheidenheid, … willen we vanuit onze christelijke visie een belangrijke plaats geven. We proberen ze in “theorie en praktijk” te duiden en voor te leven. In de godsdienstlessen leren de kinderen Jezus Christus en Zijn Blijde Boodschap kennen. De pastoraal op school maakt dat deze boodschap ook daadwerkelijk voelbaar is en leeft. De verbondenheid met de plaatselijke parochie voelen we vooral in de vieringen, bij kerkelijke feestdagen of acties naar derde en/of vierde wereld toe. Wij hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven. Wij stellen de cultuur van “het zijn” boven die van “het hebben”.

9 De school als gemeenschap en als organisatie.

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie. Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering. Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

– model staan voor goed leren
– strategische vragen stellen
– aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen
– zinvolle contexten aanbieden
– interactieprocessen begeleiden
– peilen naar de vorderingen
– helpen en coachen

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

– de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school
– het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school
– externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering
– de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt
– de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings-en onderwijsopdracht

10 Een school waar een dialoog is tussen school en ouders.

De ouders maken deel uit van het schoolgebeuren. Zij worden bij vele activiteiten betrokken zowel in als buiten de school. Belangrijk is dat de ouders via het oudercomité en de participatieraad (overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en schoolbestuur) tot intense samenwerking kunnen komen met als doel een optimaal onderwijs voor elk kind te waarborgen. Contacten met de ouders gebeuren via ouderavonden, bij rapportbespreking, via onthaalmomenten voor nieuwe leerlingen, via individuele gesprekken met de ouders.