relationele vorming

Relationele vorming

Mensen zijn geen eilandbewoners. Ze zijn met elkaar verbonden. Leven is per definitie “samenleven”, een geschiedenis van relaties (vriendschappen, gezin, verenigingen) of van de onmogelijkheid daartoe (vb. ruzie, afgunst, oorlog, moord). Een mens is een sociaal wezen. In relaties ontdekt hij of zij wie hij of zij is. Dat we binnen de katholieke basisschool werk maken van relationele vorming is natuurlijk niet verwonderlijk. Hoe kan het ook anders. De school is immers meer dan een ‘leergemeenschap’. Ze is in de eerste plaats een ‘leefgemeenschap’. Dit betekent dat relationele vorming niet als een apart leergebied wordt gezien. Bij relationele vorming gaat het om een belangrijk geheel van inhouden, vaardigheden, waarden en inzichten dat vraagt om een geïntegreerde aanpak via de verschillende leergebieden en het schoolleven van elke dag. Met onze school zetten we in op vijf relatievelden : gevoelens, in relatie treden met, vertrouwen, waarden en normen, zich inleven en seksuele opvoeding. Regelmatig organiseren we activiteiten die betrekking hebben op één van de vijf relatievelden.